اسلام و حقوق بشر، تعامل یا تقابل؟ (نشست علمی)
40 بازدید
نحوه تهیه : گروهی
محل انتشار : پژوهش و حوزه ) تابستان و پاییز 1386 - شماره 30 و 31 )(28 صفحه - از 307 تا 334)
تعداد شرکت کننده : 0
آدرس اینترنتی